Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waarom bemiddeling ?

Normaliter is geen enkele scheiding pijnloos, laat staan emotieloos.

Dat maakt het moeilijk om in alle redelijkheid tot goede afspraken te komen over de scheiding.

Het is dan ook van belang dat je afspraken maakt welke samen gedragen worden, waar je allebei achter kan staan. En dit eens te meer wanneer je de zorg voor jullie kinderen deelt. Zoniet is de kans op doorlopende conflicten en een weinig gelukkige toekomst erg groot. Daaronder lijden niet alleen jij en je ex, maar vooral jullie kinderen. Met de hulp van een bemiddelaar en goede afspraken voor correcte uitvoering voorkom je die ellende.  

Bemiddeling is gericht op het bekomen van een “win-win-oplossing” voor alle betrokkenen, waarbij elk van jullie talrijke voordelen hebben.

De taak van de bemiddelaar bestaat erin :

 • de partijen in te lichten over het doel en de draagwijdte van de bemiddeling
 • de partijen de noodzakelijke juridische informatie te verschaffen hetzij door te verwijzen
 • een klimaat te scheppen voor serene en gelijkwaardige onderhandelingen
 • de communicatie tussen de betrokkenen te structereren en te bevorderen
 • de problematiek ook op emotioneel en relationeel vlak te erkennen en daaraan trachten een oplossing te geven, desnoods door verwijzing
 • het resultaat van de onderhandelingen in een “bemiddelingsakkoord” te gieten. 

Wat zijn de voordelen van bemiddeling ?

 • Bemiddeling is vrijwillig. Je kan te allen tijde kiezen voor het stopzetten van de bemiddeling. Je kan soepel overstappen van de bemiddeling naar de gerechtelijke weg en ook omgekeerd.
 • Bemiddeling is vertrouwelijk. Alles wat gezegd wordt en elk document dat gebruikt wordt binnen een bemiddeling gebeurt in vertrouwen en kan niet gebruikt worden door derden of in een procedure voor de rechtbank, behoudens bij verleende toestemming. 
 • Bemiddeling is transparant. Alle informatie die binnen de bemiddeling aan bod komt, wordt helder gecommuniceerd aan alle betrokkenen, behoudens enkele uitzonderingen in het belang van het vrijwaren van de bemiddeling.
 • Er wordt naar een positieve oplossing gezocht die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is en waarbij rekening wordt gehouden met de huidige onderlinge relaties en met omstandigheden op lange termijn.
 • De prestaties bij bemiddeling in familiezaken (cfr. scheidingsbemiddeling, ouderschapsbemiddeling, alimentatiebemiddeling, grootouders-contactrecht, etc.) zijn vrijgesteld van 21% BTW
 • Het bemiddelingsakkoord via erkend bemiddelaar opgesteld heeft na homologatie dezelfde waarde als een vonnis van de rechter.

 

Waarom een erkend advocate-bemiddelaar kiezen ?

* Een advocate-bemiddelaar is gebonden door strikte deontologische regels (cfr. geheimhouding en vertrouwelijkheid zijn gegarandeerd hierdoor) 
  
* Een advocate-bemiddelaar is een expert in conflictmanagment, en kan nog beter dan anderen collega's-bemiddelaars mogelijke alternatieven toelichten en inschatten (vb. de slaagkansen van een vordering voor de familierechtbank)


* een advocate-bemiddelaar heeft een doorgedreven opleiding achter de rug, reeds een ruime beroepservaring genoten, en heeft de verplichting zich continu bij te scholen, zodat een up-to-date kennis en grote mate van expertise voorhanden is.  

Wat zijn de kosten bij bemiddeling ?

De kostprijs van een bemiddeling is één van de grote troeven in vergelijking met andere vormen van geschillenbeslechting.

Je betaalt immers in beginsel samen de bemiddelaar, terwijl dat bij een beroep op de rechtbank elk één advocaat is.

Dit basisereloon is corrigeerbaar aan de hand van de complexiteit van de zaak, de ervaring en expertise van de bemiddelaar, het aantal partijen en de inzet van het geschil.

Je bepaalt zélf wanneer je stopt met de bemiddeling, zodat de kosten volledig beheersbaar zijn. 

Naast het ereloon zijn er dikwijls administratieve onkosten, zoals briefwisseling, kopies, redactie van akkoorden, kilometervergoeding, e.d.m.
Deze onkosten worden per eenheid aangerekend, aan kostprijs, zonder winstmarge.

Een belangrijk voordeel van een advocaat-bemiddelaar, is dat er géén extra BTW verschuldigd is op prestaties door een advocaat geleverd.

In ieder geval wordt voorafgaandelijk een schriftelijke overeenkomst gemaakt omtrent de kostprijs van de bemiddeling. (=bemiddelingsprotocol) 

 

Hoe start ik een bemiddeling op ?

Er zijn twee manieren om een voorstel tot vrijwillige bemiddeling over te maken:

a.) Je contacteert zélf je wederpartij en doet een voorstel tot bemiddeling. Je komt dan samen overeen wie zal bemiddelen, en contacteert samen de bemiddelaar.

Je kan dit voorstel per mail overmaken of telefonisch waarna bevestiging per mail gevraagd wordt.

b.) Je contacteert de bemiddelaar, die je verzoek zal overmaken aan de wederpartij en verder de organisatie verzorgt -je kunt dit telefonisch of schriftelijk doen, per brief of online (zie vraagformulier)-.


Het is ook mogelijk om eerst eens zélf bij de bemiddelaar te gaan. De bemiddelaar zal er dan over waken géén éénzijdige meningen of adviezen te geven, teneinde zijn neutraliteit niet in het gedrang te brengen. 

Naast voornoemde vrijwillige bemiddeling kan ook de Familierechtbank je verwijzen naar een bemiddelaar mocht je reeds in een gerechtelijke procedure betrokken zijn en de vraag of noodzaak zich hiertoe stellen (cfr. gerechtelijke bemiddeling). 

{{ quote_text }}
- {{ name }} -

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x