Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Beter Scheiden met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 80 1980 Zemst en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0812.527.131. (Hierna: “Beter Scheiden”). 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot alle diensten door ons aangeboden. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënten.

ARTIKEL 2 – OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de advocate-erkend bemiddelaar en de cliënten komt tot stand op het ogenblik dat de advocate-erkend bemiddelaar haar dienstverlening aanvangt. Respectievelijke overeenkomst wordt voor alle duidelijkheid bevestigd in een bemiddelingsprotocol. Alle betrokken partijen zullen het voorwerp van de dienstverlening bij aanvang van de dienstverlening overleggen en omschrijven.

De verbintenissen van de advocate-erkend bemiddelaar zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. 

De cliënten verstrekken aan de advocate-erkend bemiddelaar zowel bij aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. De advocate-erkend bemiddelaar is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënten.

ARTIKEL 3 – VERGOEDING EN BETALING 

De prijs voor onze diensten is deze vermeld in het bemiddelingsprotocol. 

Betaling van de kosten en ereloonnota's vindt plaats normaliter na elke sessie hetzij bij verzending van de ereloonnota binnen de vijf dagen na factuurdatum. 

Bij het begin van de bemiddeling wordt een provisie in rekening gebracht. Deze provisie heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van het bemiddelingsdossier en kan verder betrekking hebben op reeds geleverde prestaties en/of kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties en/of te maken kosten hetzij een combinatie van beiden. In de tussentijdse staat of eindstaat/factuur worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht. 

De prestaties mogen opgeschort of stopgezet worden door de advocate-erkend bemiddelaar indien één der partijen zijn/haar aandeel in de erelonen en kosten die hij/zij verschuldigd is, niet betaalt en dit tot op het ogenblik dat alle staten/facturen integraal betaald zijn. De advocate-erkend bemiddelaar is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt. 

De meerkosten veroorzaakt door het niet nakomen van de overeenkomst door partijen, het annuleren van een afspraak, het niet naleven van een afspraak, de redactie van een ingebrekestelling, te hernieuwen afspraak en agendering, etc. zullen verhaald worden op de cliënt die ingebreke is gebleven. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de cliënt vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

ARTIKEL 4 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Zowel de cliënt als de advocate-erkend bemiddelaar hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. 

De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen, waarvoor een eindstaat/eindfactuur wordt opgesteld en bezorgd aan de cliënt. 

In de mate dit wettelijk en deontologisch toegestaan wordt, kan de advocate-erkend bemiddelaar zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier en ontwerpen te bezorgen aan de cliënt. 

De advocate-erkend bemiddelaar wordt na beëindiging van elke opdracht vrijgesteld van enige bewaring van het dossier. Originele documenten worden terugbezorgd aan de cliënt en dienen door de cliënt te worden gearchiveerd.  

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is de cliënt niet toegestaan om de door de advocate-erkend bemiddelaar gemaakte adviezen, nota's, mails, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de toegekende opdracht. 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

ARTIKEL 6 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of andere schade) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. 

Overeenkomsten scheppen niet meer verplichtingen dan hiervoor vermeld. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat uit hoofde van deze overeenkomst door de advocate-erkend bemiddelaar te ontvangen of reeds ontvangen honorarium. 


ARTIKEL 8 - OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte gezondheidsproblemen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of laattijdige aflevering van administratieve stukken/documenten,… 

ARTIKEL 9 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de cliënt en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze overeenkomsten, waarbij vooreerst getracht wordt bij voorkeur de geschillen minnelijk te regelen. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x